Naša spletna stran uporablja piškotke.

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje.
Uporabljamo naslednje piškotke:
Skupina 1: so ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.
Skupina 2: z njim analiziramo promet na strani, da lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani se strinjate z namestitvijo na vaš računalnik.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja ta stran, si lahko ogledate tukaj.

Splošni pogoji obročne prodaje blaga preko spleta

Prenesite splošne pogoje obročne prodaje blaga preko spleta.

 

1. Splošne določbe

Splošni pogoji obročne prodaje blaga preko spleta (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo pravice in obveznosti T-2 (prodajalca) in naročnika (kupca) ob sklenitvi in izvajanju pogodbe o prodaji blaga na obroke preko spleta (v nadaljevanju: pogodba), in sicer:

  • predmet pogodbe,
  • pogoje za sklenitev pogodbe,
  • postopek sklenitve pogodbe,
  • pravice in obveznosti pogodbenih strank,
  • trajanje in prenehanje pogodbe.

S sklenitvijo pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu izročil blago (v nadaljevanju tudi: izdelek), ki ga naroči kupec in njegovo naročilo potrdi prodajalec, še preden bo kupnina popolnoma izplačana, kupec pa se zavezuje, da ga bo odplačal v mesečnih obrokih v s pogodbo določenih rokih.

Pogodbo sestavljajo:

- Elektronska naročilnica kupca, potrjena s strani prodajalca,

- Prevzemni zapisnik,

- Splošni pogoji obročne prodaje blaga preko spleta,

- Splošni pogoji poslovanja T-2 kluba (v primeru, če je kupec fizična oseba) ali

- Splošni pogoji poslovanja poslovnega T-2 kluba (v primeru, če je kupec pravna oseba).

2. Predmet pogodbe

Predmet pogodbe je obročna prodaja blaga iz prodajne ponudbe prodajalca, objavljene na spletni strani T-2 kluba (http://klub.t-2.net/) ali poslovnega T-2 kluba (http://klub.t-2.net/poslovni), ki ga naroči kupec, njegovo naročilo pa potrdi prodajalec. Blago in cena blaga sta navedena v prodajni ponudbi na spletni strani kluba, na elektronski naročilnici kupca in v potrditvenem e-mail sporočilu, ki ga prejme kupec. Kupec lahko sklene pogodbo o obročni prodaji blaga s plačilom na dvanajst (12) oziroma štiriindvajset (24) mesečnih obrokov oziroma kot je določeno z vsakokratno veljavno ponudbo.

3. Pogoji za sklenitev pogodbe

Pogodbo o prodaji blaga na obroke preko spleta lahko sklenejo le naročniki T-2 (prodajalca), ki so hkrati člani T-2 kluba ali poslovnega T-2 kluba. Za začetek procesa nakupa blaga na obroke se mora kupec prijaviti v T-2 klub oziroma poslovni T-2 klub.

Ob sklenitvi pogodbe mora imeti kupec poravnane vse zapadle obveznosti do prodajalca. V kolikor prodajalec pred sklenitvijo pogodbe to zahteva, mora kupec v zavarovanje plačila obveznosti iz pogodbe priložiti poroštveno izjavo poroka ali druge dokumente oz. podatke, ki izkazujejo plačilno sposobnost kupca ter so priloga pogodbi. Prodajalec lahko v primeru komercialnih ali finančnih zadržkov (npr. zapadle neporavnane obveznosti do prodajalca, uvedba stečajnega postopka, neustrezna spremna dokumentacija ipd.) zavrne sklenitev pogodbe. O navedenem bo prodajalec kupca obvestil preko kontaktnega e-naslova, ki ga je kupec posredoval ob včlanitvi v T-2 klub ali poslovni T-2 klub. Pridobljene podatke, ki služijo preverjanju plačilne sposobnosti kupca in/ali poroka, bo prodajalec obdeloval na podlagi osebne privolitve kupca/poroka ter skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 20/1998 s spremembami). Šteje se, da je kupec/porok podal osebno privolitev, če je podatke posredoval prodajalcu.

Pred oddajo naročila mora kupec potrditi, da je seznanjen s Splošnimi pogoji obročne prodaje blaga preko spleta in jih sprejema kot sestavni del pogodbenega razmerja, kar stori med postopkom sklenitve pogodbe s klikom na gumb »Strinjam se s splošnimi pogoji in potrjujem naročilo«. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani T-2 kluba in spletni strani poslovnega T-2 kluba, v e-mail sporočilu, ki ga prodajalec kupcu posreduje ob potrditvi naročila, v profilu T-2 kluba naročnika in profilu T-2 poslovnega kluba ter ves čas postopka oddaje naročila.

Po zaključenem postopku oddaje naročila s strani kupca, bo prodajalec kupcu z elektronskim sporočilom na e-mail naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu, sporočil, da je naročilo sprejeto in je v obdelavi. V roku 5 delovnih dni bo prodajalec kupčevo naročilo potrdil oz. zaradi utemeljenih razlogov zavrnil. Pogodba je sklenjena, ko prodajalec z elektronskim sporočilom, ki ga pošlje na kupčev elektronski naslov, sporoči, da je naročilo potrjeno.

4. Postopek sklenitve pogodbe

4.1. PRIJAVA: Za nakup izdelka se mora naročnik prijaviti v T-2 klub/ poslovni T-2 klub. Način prijave je urejen v Splošnih pogojih poslovanja T-2 Kluba oziroma Splošnih pogojih poslovanja poslovnega T-2 kluba.

4.2. ZAČETEK NAROČILA: Za naročilo določenega izdelka je potreben klik na povezavo »Začnite z naročilom«. Izdelek je možno kupiti po redni oz. klubski ceni, odvisno od vsakokratne ponudbe. V primeru, da je izdelek na voljo po klubski ceni, prodajalec kupcu zaradi koriščenje točk v klubu prizna nižji mesečni obrok, skladno z vsakokratno ponudbo.

4.3. NAČIN DOSTAVE: V naslednjem koraku kupec izbere način dostave, kjer lahko izbira med dostavo po pošti in/ali osebnim prevzemom v poslovalnicah, določenih v samem postopku naročila. Kupec določi tudi naslov za dostavo. Ko kupec izbere način dostave, klikne na gumb »Naprej«.

4.4. IZBIRA PLAČILA IN POTRDITEV NAROČILA : Na tem koraku nakupovalnega procesa kupec izbere način plačila izmed tistih, ki so na voljo za izbrani izdelek. V navedenem koraku je potreben tudi sprejem Splošnih pogojev prodaje na obroke preko spleta. S klikom na gumb »Strinjam se s splošnimi pogoji in potrjujem naročilo« bo kupec oddal naročilo.

4.5. ZAHVALA: V tem koraku kupec prejme zahvalo za oddano naročilo ter obvestilo o uspešno zaključenem naročilu, katerega podrobnosti bo kupec prejel na elektronski naslov, ki ga je vnesel ob včlanitvi v Klub.

Za popravljanje napak lahko kupec klikne na gumb 'Nazaj' oz. klikne na funkcijsko tipko brskalnika '←', ki se nahaja v zgornji opravilni vrstici brskalnika in pomeni pomik na prejšnjo stopnjo. Povzetek naročila je kupcu prikazan na desni strani spletne strani ves čas nakupnega procesa. Spreminjanje posameznega naročila je mogoče do potrditve naročila.

Po dokončni potrditvi naročila, bo prodajalec naročilo pregledal, preveril dobavljivost naročenega blaga in naročilo potrdil oziroma zavrnil. Naročilo je s strani prodajalca dokončno potrjeno oz. zavrnjeno ob poslanem elektronskem sporočilu o potrditvi oz. zavrnitvi naročila. Ob potrditvi naročila je v e-mail sporočilu naveden skupen znesek vseh obročnih plačil, vštevši tudi tisto, kar je bilo plačano ob sklenitvi pogodbe, znesek posameznih obrokov, njihovo število ter njihovi roki.

5. Pravice in obveznosti pogodbenih strank

5.1. Koriščenje in pridobivanje T (točk v T-2 Klubu/T-2 poslovnem Klubu)

V primeru, da kupcu zaradi koriščenja točk pripada popust na mesečni obrok kupnine po pogodbi, bo to navedeno v postopku oddaje naročila. Koriščenje in pridobivanje točk kluba je urejeno s Splošnimi pogoji poslovanja T-2 kluba oziroma Splošnimi pogoji poslovanja poslovnega T-2 kluba, objavljenimi na spletni strani http://klub.t-2.net/ oziroma http://klub.t-2.net/poslovni.

5.2. Plačilni pogoji

Znesek prvega oz. vsakega sledečega obroka bo zaračunan na prvem oz. na vsakem sledečem izstavljenem mesečnem računu za opravljene storitve do 10. dne v mesecu ter zapade v plačilo hkrati z zapadlostjo tega računa, in sicer najkasneje do 20. dne v mesecu. V primeru, da mesečne račune za opravljene storitve plačujete preko direktne obremenitve, bo znesek obroka do morebitne vložitve zahtevka direktne obremenitve za plačilo obrokov, zaračunan na posebej izstavljenem računu, kateremu bo priložen tudi UPN obrazec.

V kolikor je tako določeno v ponudbi, se znesek prvega mesečnega obroka poravna po potrditvi naročila, nadaljnji obroki pa bodo zaračunani, kot je navedeno v prejšnjem odstavku.

Prodajalec kupcu ne bo zaračunal nobenih obresti ali katerihkoli drugih stroškov, v povezavi s prodajo blaga. Prodajalec je kupcu upravičen zaračunati stroške zakonitih zamudnih obresti, če je kupec v zamudi s plačilom posameznega obroka oz. celotne neplačane kupnine ter stroške opominjanja in izterjave dolga, kolikor je le-ta potrebna.

Kupec ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača ostanek dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, razen stroškov izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine. V kolikor želi kupec uveljaviti to pravico, mora prodajalca o tem pisno obvestiti. Prodajalec bo po prejemu pisnega obvestila, kupcu izstavil račun za celotni, še neplačani znesek kupnine. Kupec bo dolgovani znesek poravnal v roku desetih (10) dni od dneva izdaje računa.

Prodajalec lahko zahteva takojšnje plačilo vseh preostalih obrokov kupnine pred zapadlostjo, če je kupec v zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, ki predstavljata najmanj osmino kupnine oz. če je kupec v zamudi s plačilom tolikšnega števila obrokov, ki skupaj predstavljajo najmanj eno osmino kupnine. Pred zahtevo po takojšnem plačilu ostanka kupnine, bo prodajalec kupca pisno pozval, naj plača zapadle obveznosti, najkasneje v roku petnajstih (15) dni od dneva prejema obvestila. V kolikor kupec v zgoraj navedenem roku svoje obveznosti ne bo izpolnil, se bo štelo, da vsi nezapadli in neplačani obroki kupnine zapadejo v plačilo s pretekom navedenega roka, kupec pa prodajalcu s pretekom navedenega roka dolguje celotni znesek še neplačane kupnine. Prodajalec ima v takšnem primeru pravico takoj vložiti predlog za izvršbo za plačilo celotnega neplačanega zneska kupnine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Sodišče lahko na zahtevo kupca, ki je hkrati fizična oseba, kadar to opravičujejo okoliščine primera, podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec primerno zavarovanje, da bo izpolnil obveznost in prodajalec zaradi tega ne trpi škode.

5.3. Enote

V primeru, da kupec s sklenitvijo pogodbe pridobi določeno število enot na mesec, lahko te enote uporabi v okviru storitve uporabe enot kot naročnik mobilnega oziroma drugega paketa oziroma opcije, ki to možnost dopušča. Enote kupec pridobi ob plačilu posameznega obroka, in sicer le za čas trajanja te pogodbe. Neporabljene enote za koriščenje storitev se ne prenašajo v naslednji mesec. V primeru predčasnega prenehanja pogodbe lahko kupec uporablja enote do prenehanja. Za storitev uporabe enot veljajo Pogoji uporabe mobilnih paketov in uporabe enot in Splošni pogoji poslovanja družbe T-2, objavljeni na spletni strani prodajalca http://www.t-2.net/.

5.4. Odstop od pogodbe

5.4.1. Odstop od pogodbe za fizične osebe (člane T-2 kluba)

Kupec lahko odstopi od pogodbe, če to pisno sporoči prodajalcu v roku petnajstih (15) dni od sklenitve pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

5.4.2. Odstop od pogodbe za fizične in pravne osebe (člane T-2 Kluba ter člane poslovnega T-2 Kluba)

Če se pogodba razveže, mora prodajalec kupcu vrniti prejete obroke z zakonitimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel, in mu povrniti nujne stroške, ki jih je kupec imel za blago. Kupec mora vrniti prodajalcu brezhibno in nepoškodovano blago, z vso pripadajočo opremo, ter v originalni embalaži. Pogodbeni stranki o vračilu blaga podpišeta zapisnik. Kupec je prodajalcu dolžan vrniti blago v stanju, kot opisano v prvem odstavku tega člena. Kupec je v primeru, da se pogodba razveže v skladu s prvim odstavkom tega člena, prodajalcu dolžan dati povračilo za uporabo blaga vse do razveze pogodbe, ki znaša 0,5 % kupnine /dnevno.

Prodajalec ima možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se štejejo vse bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oz. sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.5.5. Izročitev blaga

Pogodbeni stranki ob izročitvi blaga podpišeta zapisnik. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga le-tega pregledati z vso potrebno skrbnostjo, ter prodajalcu nemudoma sporočiti vsako napako. Vsako zaznano napako je kupec dolžan zabeležiti pod opombami v zapisniku.

Z dnem prevzema blaga, preide blago v last kupca, ter s tem nevarnost za poškodbe, uničenje ter odtujitev preide na kupca. Kupec je dolžan izpolnjevati obveznosti iz pogodbe ne glede na to, če je bilo po prevzemu blago poškodovano, uničeno, odtujeno ali pa so se pojavile napake.

5.6. Stvarne napake in garancija

Prodajalec odgovarja za stvarne napake na blagu, ki jih je blago imelo takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, oz. če so se pokazale kasneje in so posledica vzroka, ki je obstajal že preden je nevarnost prešla na kupca. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova napake na blagu, če pri tem izpolni pogoje, določene v Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 s spremembami) oz. v Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 83/2001 s spremembami). Kupec ima pravico uveljavljati napake skladno z garancijo, ki jo prejme ob prevzemu blaga.

Prodajalec ne odgovarja:

- za napake oz. poškodbe na blagu, ki nastanejo zaradi običajne rabe blaga ali poškodovanja blaga s

strani kupca oz. zaradi nepravilne rabe blaga s strani kupca,

- za napake na blagu, ki so bile kupcu ob sklenitvi pogodbe znane ali mu niso mogle ostati neznane,

- za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bilo blago izročeno, če je kupec fizična oseba,

- za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bilo blago izročeno, če je kupec pravna oseba.

5.7. Jamstvo za resničnost in točnost posredovanih podatkov

Kupec z oddajo naročila jamči za resničnost in točnost posredovanih podatkov. Kupec je seznanjen z dejstvom, da za neresnične oz. netočne podatke v celoti civilno in kazensko odgovarja. Vsi podatki iz pogodbe se štejejo za poslovno skrivnost podjetja T-2 d.o.o..

Kupec je dolžan prodajalca nemudoma obvestiti o nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na njegovo izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih obveznosti (npr. začetek osebnega stečaja ipd.).

6. Drugo

V primeru neskladja teh splošnih pogojev in Splošnih pogojev poslovanja T-2 Kluba oziroma Splošnih pogojev poslovanja poslovnega T-2 Kluba, veljajo te pogoji.

Te pogoji pričnejo veljati dne 1.6.2015.

Pokličite
Glasovni klic Video klic
Klepet
Pišite nam

Vaših pohval, kritik in predlogov bomo veseli na klub@t-2.net